Free As in Freedom

Tuesday, August 09, 2005

به بهانه سالگرد مشروطه - دیروز من


همیشه دیواری بوده است٬ همیشه پرده ای٬ بین ما و نفس کشیدن در هوای آزاد. هوای آزادی.
زنم من. زنی در اندرونی٬ در پستویی که در آن حسرتها و آرزوهایم را پنهان کرده ام. پستویی که بوی خواسته های مردانه ات در آن هوای آزاد رهایی٬ هوای آزادی را پس می زند.

زنم من زنی که مشروطه را پشت سر گذاشته است٬ اسلحه به دست و فریاد بر زبان٬ به استقبال آزادی رفته است و خیلی زود از کفش داده٬ از کفش ربوده اند!

زنم من٬ در هیات یک انسان. هرچند اگر کاغذی به نام قتنون به انکارم برخیزد.
زنم من و انکار من انکار حقیقت است. یک قرن این را گفته ام و تو هنوز آنرا نشنیده ای. همیشه دیواری بوده است٬ همیشه پرده ای.
چهره ام را ببین. این صورت دیروز من است. از یادم نمی رود. از یادم مبر! من همانم. از اندرون پنهان تو به خیابان آمده ام. با تو سخن گفته ام. دنیا صدایم را شنیده است. دنیا به سلامم جواب گفته است و تو هنوز در کار دیوار کشیدن و پرده انداختنی.

بیا با من بیا٬ از دیروز تو به امروز ما
اگر نیایی٬ فردا از آن من خواهد بود!


این فلش کلیپ زیبا رو هم حتما ببینید.

نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 11:41 AM | ارسال نظر