Free As in Freedom

Tuesday, January 24, 2006

اولین بوسه‌ی جهان

می‌دانی اولین بوسه‌ی جهان چطور کشف شد؟
_ در زمانهای بسیار قدیم زن و مردی پینه‌دوز یک روز به هنگام کار بوسه را کشف کردند. مرد دستهاش به کار بود، تکه نخی را با دندان کند، به زنش گفت بیا این را از لب من بردار و بینداز. زن هم دست‌هاش به سوزن و وصله بود، آمد که نخ را از لبهای مرد بردارد، دید دستش بند است، گفت چه کار کنم. ناچار با لب برداشت، شیرین بود، ادامه دادند.
_ این جوری؟
_ آره!

سال بلوا عباس معروفی
نقل از مهتاب

نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 1:09 PM | ارسال نظر