Free As in Freedom

Sunday, April 30, 2006

خانوم اجازه؟... ما از نماز می ترسیم

خانوم اجازه؟... ما از نماز می ترسیم
چرا عزیزم؟
آخه خانوم؛ نماز بوی آمپور میده. خب ما هم می ترسیم
شما بوی نمازو چجوری فهمیدی؟
اجازه خانوم... آخه هروقت مامبزرگمون میاد خونمون؛ بعد ظهرا میگه که وضو بگیریم باهاش
دو نفری نماز بخونیم. بعد خانوم مامبزرگمون میگه باید لاکای دست و پامونو پاک کنیم وگرنه نمازمون قبول نمیشه. بعد با پمبه های آمپوری لاکامونو از رو ناخونامون پاک می کنه. خانوم ما از پمبه های آمپوری می ترسیم
خانوم اجازه؟چرا خدا ما رو بدون لاک تو بهشت راه نمیده ؟

نقل از برون کا

نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 10:14 AM | ارسال نظر