Free As in Freedom

Sunday, November 20, 2005

این دولت سه ماهه


نمی دانم این دولت سه ماهه چرا به جای آنکه بر شایستگی های خود تکیه کند و برنامه های خود را عملی سازد، هر چند روز یکبار به صورت یکی چنگ می اندازد؟
البته انتظاری از کابینه نیست. چون وقتی رئیس جمهور در برنامه های انتخاباتی خود، نطق ها و سخنرانی های رسمی، در جلسه رای اعتماد به "وزرایش" و... این چنین ادبیات و گفتمانی را باب کرد و به ساده سازی قضایا پرداخت، از وزرا و زیردستانی که خواب چنین ایامی را هم نمی دیدند، غیر از این انتظار نمی رود.
داشتم کتاب جدیدی که انتشارات امید ایرانیان در صدد چاپ آن است، ورق می زدم. کتاب "مهارت های ارتباط با مردم" نوشته لس گیبلین که به همت خانم حمیرا حسینی یگانه ترجمه شده.کتابی است خواندنی. در یکی از بخش های کتاب در رابطه با تاثیرگذاری موفق بر مردم، نویسنده می گوید:
"شما نمی توانید با بالا رفتن از شانه دیگران و قربانی کردن آنان پیشرفت کنید. بر توانایی خود تکیه کنید. وقتی برای مطرح کردن خود، دیگران را پایین می آورید، در حقیقت تاکید را بر آنان قرار می دهید نه خودتان."
به دولتمردان سه ماهه توصیه می کنم این کتاب جیبی 54 صفحه ای را در جهت توفیق در پیشبرد برنامه هایشان حتما بخوانند و در راستای شعارهای خود قدری از مهرورزی و عدالت گستری سخن گویندودر آن جهت عمل کنند.
دروغ، تخریب ، تزویر، فرافکنی و... چند صباحی ممکن است حکومت بر عوام را تسهیل کند، ولی در دراز مدت کار دست حاملان و صاحبان خود می دهد.

و ادامه داستان...

نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 8:32 PM | ارسال نظر